Przez mm, 15 Wrzesień, 2023
Neurodydaktyka w pracy nauczyciela - 18.09.2023, 17:00-20:00

Odbiorcy: Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, którzy czują, że tradycyjne formy nauczania przestają odpowiadać na potrzeby współczesnego ucznia, dydaktyków chcących skutecznie komunikować się z uczniami i mieć pewność, że ci są obecni na lekcji nie tylko ciałem oraz szukających skutecznych sposobów na zaangażowanie każdego z uczniów w tok swoich zajęć.

Opis: Szkolenie jest okazją do wzbogacenia lub zreformowania podejścia do nauczania i nauczycielskiego warsztatu pracy. Łączy odkrycia neuronauki z praktycznymi wskazówkami dla nauczycieli dotyczącymi metod nauczania i form zaangażowania uczniów wykorzystującymi tę wiedzę.

Cele/korzyści:

     Dowiesz się jak działa ludzki mózg i jak wspomóc jego rozwój.
    Zrozumiesz dlaczego tradycyjne metody nauczania przestają być skuteczne.
    Poznasz metody pobudzania ciekawości i zaangażowania uczniów.
    Otrzymasz narzędzia, dzięki którym lepiej dobierzesz formy pracy do konkretnych uczniów.

Program szkolenia:

    Działanie układu neurologicznego a percepcja.
    Proces uczenia się a pobudzenie układu nerwowego.
    Neuroprzekaźniki i ich wpływ na skuteczność nauczania.
    Cyfrowa demencja.
    Uniwersalne projektowanie.
Materiały szkoleniowe:

   notatka pdf,
    test inteligencji wielorakiej Gardnera,
    test na style uczenia się.

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Marcelina Wnęk – pedagog, terapeuta, promotor zdrowia. Całe swoje życie zawodowe oddaje się pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodzinami oraz rozwojem osobistym i zawodowym terapeutów i nauczycieli. W Polsce współpracowała z takimi instytucjami jak Centrum Terapii Promitis, Fundacja Wychowanie dla Przyszłości, Fundacja Promyk Słońca, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. W Gruzji wspierała działalność Uniwersytetu Stanowego w Tbilisi, Neurodevelopment Centre oraz współtworzyła Centrum Wsparcia i Rozwoju Dzieci z Niepełnosprawnościami Sunsspace. Jej pasją zawsze jest człowiek i jego niezwykłe możliwości rozwojowe oraz dążenie do życiowego spełnienia. Pracuje w duchu pedagogiki personalistycznej, holistycznej i w oparciu o najlepsze praktyki komunikacji bez przemocy. Prywatnie mama Rozalki i zapalony podróżnik.

Metody efektywnej współpracy z rodzicami – 26.09.2023, 17:00-20:00

Dla kogo: nauczycieli, specjalistów pracujących w szkołach, poradniach psychologiczno-terapeutycznych etc. rozumiejących wagę wkładu rodziców w rozwój i wychowanie dziecka i pragnących budować z nimi zdrową, owocną współpracę!

Opis: Szkolenie przygotowuje pracowników oświaty i terapeutów do pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej czy terapeutycznej dla rozwoju dziecka we współpracy z jego rodzicami. Pozwala dobrze zrozumieć perspektywę opiekuna i znaleźć sposoby na budowanie porozumienia i otwartej komunikacji w tych relacjach.

Cel główny : Aby relacja z rodzicami Twoich uczniów/ podopiecznych zaczęła kojarzyć się z współpracą, a nie walką!

Cele/korzyści:

1.     Poznasz prawne i oparte o psychologie rozwoju uzasadnienie ról nauczyciela/pedagoga i rodzica w procesie rozwoju dziecka
2.     Zrozumiesz znaczenie pierwszego kontaktu i nauczysz się budować poprawne relacje od samego początku
3.     Przygotujesz kwestionariusz wywiadu z rodzicami, który może służyć do diagnozy funkcjonalnej i/lub wychowawczej potrzeb i możliwości dziecka
4.     Poznasz zasady skutecznej komunikacji
5.     Wzmocnisz swoją asertywność i będziesz wiedzieć jak i gdzie stawiać granice w relacjach zawodowych z rodzicami
6.     Nauczysz się rozpoznawać i bronić przed ewentualną manipulacją w kontaktach z rodzicami

Plan:

1.      Rola rodzica w procesie diagnostycznym i wspieraniu dziecka w rozwoju na różnych jego etapach
2.     Wpływ wychowawczy i obowiązki związane z wychowaniem i opieką nad dzieckiem rodziców i pracowników placówek
3.     Komunikacja z rodzicem kluczem do skutecznej współpracy : podstawy, środki, kanały
4.     Diagnoza początkiem współpracy
5.     Asertywność w relacjach z rodzicami
6.     Manipulacja i sposoby reagowania
7.     Praktyczne pomysły na budowanie owocnej współpracy na zebraniach, warsztatach, indywidualnych konsultacjach z rodzicami

Uczestnicy otrzymają: kwestionariusz wywiadu z rodzicami, test na styl komunikacji (wg von Thuna), notatkę pdf

Prowadząca: Marcelina Wnęk – pedagog, terapeuta, promotor zdrowia. Całe swoje życie zawodowe oddaje się pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, ich rodzinami oraz rozwojem osobistym i zawodowym terapeutów i nauczycieli. W Polsce współpracowała z takimi instytucjami jak Centrum Terapii Promitis, Fundacja Wychowanie dla Przyszłości, Fundacja Promyk Słońca, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. W Gruzji wspierała działalność Uniwersytetu Stanowego w Tbilisi, Neurodevelopment Centre oraz współtworzyła Centrum Wsparcia i Rozwoju Dzieci z Niepełnosprawnościami Sunsspace. Jej pasją zawsze jest człowiek i jego niezwykłe możliwości rozwojowe oraz dążenie do życiowego spełnienia. Pracuje w duchu pedagogiki personalistycznej, holistycznej i w oparciu o najlepsze praktyki komunikacji bez przemocy. Prywatnie mama Rozalki i zapalony podróżnik.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci – 02.10.2023, 17:00-20:00

Praktyczne szkolenie przygotowane z myślą o nauczycielach, wychowawcach innym specjalistach, który na co dzień stają twarzą w twarz z wyzwaniami dzieci i młodzieży. Szkolenie wymiernie wzbogaca warsztat pracy nauczyciela o niezbędne kompetencje w pracy z dzieckiem i rodzicem w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego uczniów. Poszerza wiedza i wprowadza nowe metody i zalecenia profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania cyberzagrożeniom.

Dla - Dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych (szkół, przedszkoli, ognisk pracy twórczej, domów kultury)

Cele

·       poszerzenie wiedzy i zaprezentowanie aktualnego stanu badań nad fonoholizmem

·       poszerzenie wiedzy i zaprezentowanie aktualnego stanu badań nad zagrożeniami związanymi ze światem cyfrowym.

·       poszerzenie wiedzy na temat specyfiki młodego pokolenie (Generacja Online)

·       uwrażliwienie na cyberzagrożenia

Korzyści

·       potrafi korzystnie diagnozować, interweniować, komunikować się z dzieckiem lub rodzicem,

·       zna objawy i skutki fonoholizmu,

·       zna zagrożenia związane ze światem cyfrowym.

Program - min. 5 punktów

1.     świat cyfrowych tubylców — wprowadzenie,

2.     fake, spam, scam – ogólna charakterystyka zjawisk, sposoby przeciwdziałania,

3.     inicjacja cyfrowa,

4.     fonoholizm, uzależnienie od gier – kiedy zaczyna się uzależnienie?

5.     higiena cyfrowa,

6.     case study.

 

Michał Twardosz — Absolwent Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ukończył kurs “The Science of Learning – What Every Teacher Should Know” organizowany przez Columbia University w USA oraz Microsoft Innovative Educator. Wiceprezes think-tanku badającego wpływ nowoczesnych technologii na otaczającą nas rzeczywistość. Członek Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego. Ekspert Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Zawodowy fundraiser, edukator i aktywny wolontariusz. Przeprowadził setki szkoleń dla rad pedagogicznych, warsztatów dla rodziców i zajęć praktycznych dla uczniów. Jest stałym współpracownikiem kilku miesięczników dla nauczycieli i dyrektorów placówek. W przeszłości związany zawodowo z branżą wydawniczą i startupem FaceUp. W czasie wolnym licencjonowany skoczek spadochronowy metodą static line.

Praca z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym - 05.10.2023, 17:00-20:00

Uczeń niedostosowany lub zagrożony niedostosowaniem społecznym to dla nauczyciela olbrzymie wyzwanie.

W pierwszym kontakcie może pojawić się stres i frustracja.

Nauczyciele są pełni obaw, nie wiedzą czy są w stanie dotrzeć do ucznia i udzielić mu pomocy. Szkolenie pozwoli na poznanie: podstawowych przejawów niedostosowania społecznego uczniów, metod pracy oraz form organizowania zajęć na terenie szkoły.

Skierowane dla: dyrektorzy, nauczyciele pedagodzy placówek oświatowych.

Cele szkolenia

- poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania osób zagrożonych niedostosowaniem społecznym

- uzyskanie umiejętności rozpoznawania i diagnozy ucznia z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym

- wzbogacenie warsztatu pracy o metody pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym

Korzyści uczestnicy szkolenia znajdą odpowiedz:

-  czym jest niedostosowanie społeczne i z czego może wynikać,

- jakie możliwości oferuje szkoła uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym,

- jak pracować z uczniem niedostosowaniem społecznym.

 

Program

- Charakterystyka ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym

- Jako postępować z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

- Aspekty prawne związane z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym

- Praca wychowawcza z uczniem z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym.

- Metody pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

 

Justyna Maciejewska

Absolwentka biologii. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie chemii, oligofrenopedagogiki, edukatora zdrowotnego. Od 23 lat nauczycielka biologii i chemii, nauczyciel współorganizujący zajęcia. Od 18 lat zaangażowana w pracę z uczniami w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Specjalizuje się w TUS (treningu umiejętności społecznych) oraz w trudnych zachowaniach uczniów ze spektrum autyzmu. Zwolenniczka pozytywnych wzmocnień, motywacji w oparciu na budowaniu relacji z uczniem. Jest miłośniczką pracy metodami aktywizującymi, które dostarczają miłych wrażeń i dobrej zabawy. Skutecznie przekazuje wiedzę oraz motywuje do dalszej pracy ucznia, który ma problemy z zapamiętywaniem. Wspólnie z koleżankami chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem, szczególnie zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ucznia z dysfunkcjami prowadząc szkolenia dla nauczycieli pracujących w klasach integracyjnych. Trenerka warsztatów TUS dla dzieci i młodzieży. Prowadzi grupę wsparcia dla uczniów z dysleksją, organizuje zajęcia indywidualne oraz zajęcia warsztatowe dla dzieci z dysfunkcjami. Jako edukator zdrowotny pomaga uczniom przewlekle chorym w funkcjonowaniu w szkole. Współpracuje z rodzicami organizując szkolenia i warsztaty pozwalające lepiej zrozumieć swoje dziecko i dostrzec potrzeby. W wolnym czasie lubi jeździć na rowerze oraz chodzić po górach. Pasjonuje się modą oraz kolekcjonuje bransoletki z naturalnych kamieni. Jest mamą od 22 lat, ma syna i córkę.

Przeciążenie sensoryczne u dzieci i młodzieży – metody pracy - 10.10.2023, 17:00-20:00

 

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z pojęciem integracji sensorycznej i objawami towarzyszącymi zaburzeniom SI. Poznają proste i skuteczne metody pracy z dzieckiem na zajęciach oraz sposoby na reagowanie na przeciążenie sensoryczne. Będą w stanie rozpoznać sygnały świadczące o nadmierny pobudzeniu układu nerwowego.

 

Dla kogo: nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, pracownicy ośrodków kultury, dyrektorzy szkół, specjaliści pracujący z dziećmi

 

Cele:

a)    Umiejętność przestawienia definicji „integracji sensorycznej”

b)    Dokonanie podziału na rodzaje zmysłów

c)     Określenie znaczenie zmysłów w życiu dziecka w wieku przedszkolnym i żłobkowym

d)    Rozpoznanie objawów zaburzeń integracji sensorycznej

e)    Poznają zabawy i aktywności, które można wykorzystać z codziennej pracy z dzieckiem

 

Korzyści:

·       Określanie wpływu zmysłów na zachowanie dziecka

·       Nazywanie zaburzeń na podstawie widocznych objawów

·       Poznanie sposób pracy z dzieckiem i jego rodziną

·       Dokonywanie analizy opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz gabinetu integracji sensorycznej

·       Nauczą się, na co zwracać uwagę w rozwoju dziecka oraz jak radzić sobie z niepokojącymi zachowaniami;

·       Będę w stanie właściwie pokierować rodziców do specjalistów;

·       Dobiorą odpowiednie ćwiczenia i aktywności do trudności dziecka;

·       Zbudują scenariusz zajęć z dzieckiem;

 

Program:

·       Twórca metody;

·       Założenie integracji sensorycznej;

·       Rola i znaczenie zmysłów;

·       Rozwój zmysłów w okresie prenatalnym + ciekawe wyniki badań;

·       Sposoby stymulacji zmysłów;

·       Zaburzenia SI - wyjaśnienie pojęcia

·       Podział zaburzeń wg J. Ayers i L. Miller

·       Rodzaje zaburzeń i ich objawy;

·       Jak zachowuje się dziecko z zaburzeniami SI w przedszkolu i szkole? Na co zwracać uwagę?

·       Analiza diagnozy dziecka z zaburzeniami SI

·       Propozycje ćwiczeń;

·       Warsztat - zabawy, ćwiczenia i aktywności, prezentacja pomocy dydaktycznych

·       Scenariusz zajęć z wykorzystaniem integracji sensorycznej do pracy w przedszkolu i w szkole

 

Informacja o materiałach - prezentacja w pdfie, wzór opinie dziecka do 4 roku życia oraz po 4 roku życia;

 
Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wrocławskiego. Z wykształcenia pedagog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Ukończyła studia podyplomowe z integracji sensorycznej oraz liczne szkolenia terapeutyczne, m.in. terapię ręki, terapię neurotaktylną I stopnia, szkolenia z rozpoznawania przetrwałych odruchów wczesnodziecięcych. Na co dzień pracuje w szkole oraz prowadzi własny gabinet terapeutyczny we Wrocławiu. Współpracuje z różnymi placówkami szkoleniowymi oraz wydawnictwami - przygotowuje artykuły związane z terapią dzieci, pedagogiką i wychowaniem. Prywatnie jest szczęśliwą mężatką, która uwielbia podróże i czytanie książek.

Metody pracy z uczniem z zaburzeniami koncentracji uwagi - 07.11.2023, 17:00-20:00

Opis: Szkolenie ma na celu rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi u dzieci, której mogą służyć różnorodne ćwiczenia na szukanie różnic, gry memory, łamigłówki, a także zabawy angażujące zmysły i ciało.
Żyjemy w świecie pełnym szumu informacyjnego, w którym spokój umysłu to rzadkość. Przytłoczeni jesteśmy nadmiarem informacji. Wyobraź sobie, że umysł dziecka jest jak szafa. Ubrania leżą na półkach w nieładzie: skarpetki gdzieś w t-shirtach, a kurtka, która powinna wisieć na wieszaku, raptem się zapodziała. Z wiedzą, pomysłami i uważnością jest podobnie – jeśli ich nie segregujemy, wszystko się ze wszystkim miesza. Sposób, w jaki porządkujemy sobie w głowie informacje, ma wpływ na naszą umiejętność koncentracji, gromadzenia wiedzy i korzystania z niej.
Koncentracja to umiejętność skupienia uwagi na zadaniu. Dzieci w wieku przedszkolnym potrafią koncentrować się na zadaniu od 3 do 5 minut, a gdy osiągną dojrzałość szkolną minimum 15 minut. Rodzice i nauczyciele mogą jednak tak pokierować dzieckiem, by potrafiło skupiać się coraz dłużej. Gry, prace plastyczne, rozmowy i zadania, których ukończenie wymaga czasu, pomagają rozwijać zdolność koncentracji. Pamiętaj, że zdolność koncentracji działa tak, jak nasze mięśnie. Dlatego warto trenować i wzmacniać koncentrację.

Program szkolenia:

    Czego potrzebuje dziecko, by rozwijać umiejętność koncentracji?
    Jak pomóc dziecku się koncentrować?
    Jak ćwiczyć z dzieckiem koncentrację?
    O czym pamiętać w trakcie ćwiczeń koncentracji?
    Jak rozwijać uważność wykorzystując „metodę żabki”?
    Jak ćwiczyć koncentrację poprzez zabawę z dziećmi w wieku przedszkolnym?
    Jak ćwiczyć koncentrację poprzez zabawę z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym?

Korzyści:

– Dowiesz się, jak efektywnie rozwijać i trenować koncentrację u dzieci
– Poznasz skuteczne sposoby na unikanie rozpraszaczy i wyeliminowanie hałasu w pracy w dziećmi
– Masz możliwość poznania nowych ludzi, wymiany opinii i poglądów, porównania indywidualnych doświadczeń
– Inwestując w swój rozwój, zdobywasz nowe umiejętności
– Zwiększysz swoją wartość na rynku pracy

Ewa Mordalska

Dyrektor Instytutu Rozwoju i Edukacji "Cognitus". Mgr filologii polskiej, pedagog z 26 letnim doświadczeniem, absolwentka studiów podyplomowych „Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwoju„ (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego) oraz studiów podyplomowych „Coaching i mentoring” na Wydziale Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Posiada dyplom Trenera dziecięcego kompetencji społecznych. Swoje szkolenia przygotowuje nie tylko w oparciu o obecny stan wiedzy, ale przede wszystkim wykorzystując własne wieloletnie obserwacje środowiska szkoły. Jej marzeniem jest uświadomienie współczesnym pedagogom, że szkoła może rozwijać kreatywność, a nie skutecznie ją niszczyć. Ciągle szuka odpowiedzi na pytania - jak uczy się mózg i co zrobić, aby maksymalnie wykorzystać potencjał i talenty każdego człowieka. Jako filolog prowadzi także szkolenia z kultury języka m.in. w pismach urzędowych. Niewątpliwym jej atutem jest ogromne poczucie humoru oraz dystans do omawianych zjawisk…nawet tych budzących największe emocje i kontrowersje. Mocny głos i talent aktorski sprawiają, że jej szkolenia nigdy nie są nudne.

Obsługa i kreatywne wykorzystanie aplikacji z zakresu TIK w edukacji - 14.11.2023, 17:00-20:00

Warsztaty
Nauczyciel, który spotyka na swojej drodze młodego człowieka powinien mu towarzyszyć w procesie rozwoju. Synergia i wejście w świat technologii nie musi być okupione rezygnacją z "tu i teraz". Dlatego też warto poznać korzyści płynące z włączania narzędzi TIK do edukacji. Na spotkaniu dowiesz się jak mądrze wybierać w gąszczu rozwiązań i dopasować je do potrzeb swojej klasy/grupy. Nauczysz się racjonalnego gospodarowania czasem on/off line.


Dla kogo: nauczyciele edukacji przedszkolnej , wczesnoszkolnej, opiekunowie projektów, nauczyciele świetlic, pedagodzy, wychowawcy klas IV-VIII


Cele: nabycie świadomości związanych z rozwojem młodego człowieka w kontekście technologii informacyjno-komunikacyjnej; kształtowanie umiejętności obsługi aplikacji z zakresu TIK; wdrażanie do racjonalnego gospodarowania czasem on/off line.

 

Korzyści: Po warsztatach nauczyciel zdobędzie praktyczną umiejętność aranżowania i przygotowania zajęć z wykorzystaniem aplikacji z zakresu TIK. Pozna bezpłatne narzędzia i nauczy się z nich korzystać. Będzie bardziej świadomym obywatelem społeczeństwa informatycznego.


Program
1. Wprowadzenie - rozwój młodego człowieka w kontekście nowoczesnych technologii.  
2. Tworzenie własnych zasobów w środowisku cyfrowym.
3. Aplikacje umożliwiające tworzenie ebooków i materiałów wideo.
4. Aplikacje ułatwiające kreatywne działania podczas zajęć.
5. Generatory oraz szablony - jak z nich korzystać w sposób kreatywny?
6. Cyfrowa równowaga.


Materiały: ostęp do interaktywnej kolekcji z zestawem przydatnych aplikacji, wybrane tutoriale w formie ebooka, polecana literatura.


Agnieszka Besser – Krysiak - Absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej z logopedią. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie technologii informacyjnej. Od 18 lat nauczycielka wychowania przedszkolnego, obecnie w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Czechach. Od lat zaangażowana w pracę z dziećmi najmłodszymi w oparciu o filary Planu Daltońskiego. Zwolenniczka szkoły opartej na budowaniu relacji. Jest miłośniczką nowoczesnych technologii, kodowania i zabaw z wykorzystanie IT. Wspólnie z kolegą prowadzi szkolne koło SKO. Laureatka konkursu Nasz Projekt eTwinning 2019 – zdobywczyni II miejsca w kategorii projekt dla uczniów w wieku 3-6 lat za realizację międzynarodowego projektu Symbols in the eyes of children (NTC system). Ambasadorka programu  eTwinning. Koordynatorka projektów Erasmus + . Przez trzy lata prowadziła zajęcia z Centrum Mistrzostwa Informatycznego z młodzieżą szkolną. Chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem, szczególnie w zakresie wychowania dziecka w aspekcie przygotowania go do życia w „świecie jutra” – trenerka wspomagania kompetencji kluczowych. W wolnym czasie lubi czytać i fotografować, szczególnie chmury i drzewa

Dobrostan nauczyciela nauczyciela. Jak o niego dbać w świecie VUCA - 08.11.2023, 18:00-19:30

Podczas szkolenia uczestnicy zaznajomią się z następującymi treściami:

-       “Z pustego i Salomon nie naleje”, czyli źródła obciążeń wpływających na dobrostan nauczyciela.
-       “Reguła maski tlenowej” - czy dbanie o siebie to powód do wyrzutów sumienia?
-       Jak dbać o własny dobrostan w oparciu o własne zasoby? Podejście Viktora Frankla i teoria samostanowienia.
-       Jak radzić sobie z niepowodzeniami wg prof. Carol Dweck?
-       Praktyczne ćwiczenia regulacji oddechu oraz obniżania poziomu kortyzolu - hormonu stresu.
-       Jak wpływają na mózg “hormony szczęścia” i skąd je brać?
-       Zasada “good enough” i jej praktyczne zastosowanie w codziennej pracy nauczyciela.

Prowadzący:

Marcin Zaród - Nauczyciel Roku 2013, członek grupy Superbelfrzy RP, nauczyciel angielskiego i wychowania fizycznego w V Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Tarnowie, współtwórca Stowarzyszenia Tarnowska Akademia Nauki. Współtwórca  polskiego podcastu edukacyjnego EduGadki. Autor rozdziału poświęconego dobrostanowi nauczyciela w ramach publikacji pt. “Edukacja w czasach pandemii koronawirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele.” pod redakcją prof. Jacka Pyżalskiego. Ekspert i trener w międzynarodowym projekcie “Navigado: Aktywne uczenie się i innowacyjne nauczanie w elastycznych przestrzeniach edukacyjnych” oraz w projektach: Akademia Edukacji Hybrydowej, Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej, Tarnów 4.0, Wielkopolska Szkoła Ćwiczeń. Współautor publikacji “Godziny Rozwoju. Jak wspierać nastawienie na rozwój i uczyć (się) innowacyjne”. Dwukrotny laureat nagrody “Liderzy zmian w edukacji”: za innowację Godziny Rozwoju oraz za innowację EduEnglish WINdow Opener. Innowator w projekcie Popojutrze 2.0.  Propagator Godziny Geniuszu w Polsce. Autor artykułów w takich magazynach jak: IT w Edukacji, Dyrektor Szkoły, Głos Nauczycielski, Meritum, Języki Obce w Szkole. Pasjonat kung fu i tai chi, turystyki rowerowej. Były tancerz i trener  tańca towarzyskiego, a obecnie certyfikowany instruktor wushu.

 

Nauka prowadzenia i funkcjonowania w mediach społecznościowych dla nauczycieli (Social media dla nauczyciela)- 16.10.2023, 16:30-19:30

Przebieg szkolenia:

    Media społecznościowe co to takiego?
    Możliwości w zakresie rozwoju zawodowego, nauczyciela aktywnego w sieci.
    Nauczyciel w mediach społecznościowych. Dobre praktyki.
    Blog edukacyjny, jako miejsce promocji i upowszechniania działań nauczyciela. Nauka zakładania i prowadzenia bloga.
    Fanpage i grupy na Facebooku- od czego zacząć.
    Instagram dla każdego. Jak promować wartościowe treści na Instagramie.
    Nauczyciele na TIK- TOKu, być czy bywać?
    Segregatory wiedzy, czyli co oferuje sieć.

 

 

Zyta Czechowska- Nauczycielka Roku 2019. Współautorka książki “Jak nie zgubić dziecka w sieci?”. Właścicielka i dyrektorka Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli- Zyta Czechowska specjalni.pl. Absolwentka UAM w Poznaniu, na kierunku pedagogika specjalna, od 27 lat  terapeuta i nauczyciel w szkole specjalnej.Pasjonatka nowoczesnych technologii. Współautorka projektu sieci współpracy nauczycieli „ SPEcjalna edukacja cyfrowa” i autorka wielu branżowych publikacji. Laureatka ogólnopolskich konkursów edukacyjnych. Prowadzi warsztaty i szkolenia Rad Pedagogicznych. Współprowadzi bloga edukacyjnego www.specjalni.pl.  Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Trenerka Cyfrowego Dialogu i programu  #SuperKoderzy w zakresie programowania i TIK. Należy do społeczności Superbelfrzy RP. Trenerka Umiejętności Społecznych. W 2017 r. otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze. Trenerka Asów Internetu i Fundacji Szkoły z Klasą. Posiada tytuł Microsoft Innovative Educator Expert, nadawany przez firmę Microsoft najbardziej innowacyjnym nauczycielom na świecie. Jest czynną Ambasadorką programu eTwinning i Genially Polska. Ambasadorka Dell Technologies, Ei System, Członkini Rady Programowej Fundacji Orange.

Kreowanie wizerunku nauczyciela - 20.11.2023, 16:30-18:00

 

    Czym jest wizerunek i co na niego wpływa?
    Oczekiwania rodziców i uczniów, a rzeczywistość.
    Sztuka prezentacji.
    Doskonalenie głosu i technik mowy.
    Umiejętna autoprezentacja.
    Kompetencje i narzędzia nowoczesnego nauczyciela.
    Media społecznościowe nauczyciela.

Zyta Czechowska- Nauczycielka Roku 2019. Współautorka książki “Jak nie zgubić dziecka w sieci?”. Właścicielka i dyrektorka Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli- Zyta Czechowska specjalni.pl. Absolwentka UAM w Poznaniu, na kierunku pedagogika specjalna, od 27 lat  terapeuta i nauczyciel w szkole specjalnej. Pasjonatka nowoczesnych technologii. Współautorka projektu sieci współpracy nauczycieli „ SPEcjalna edukacja cyfrowa” i autorka wielu branżowych publikacji. Laureatka ogólnopolskich konkursów edukacyjnych. Prowadzi warsztaty i szkolenia Rad Pedagogicznych. Współprowadzi bloga edukacyjnego www.specjalni.pl.  Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Trenerka Cyfrowego Dialogu i programu  #SuperKoderzy w zakresie programowania i TIK. Należy do społeczności Superbelfrzy RP. Trenerka Umiejętności Społecznych. W 2017 r. otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia edukacyjne i wychowawcze. Trenerka Asów Internetu i Fundacji Szkoły z Klasą. Posiada tytuł Microsoft Innovative Educator Expert, nadawany przez firmę Microsoft najbardziej innowacyjnym nauczycielom na świecie. Jest czynną Ambasadorką programu eTwinning i Genially Polska. Ambasadorka Dell Technologies, Ei System, Członkini Rady Programowej Fundacji Orange.

 

Coaching dla nauczyciela - 25.10.2023, 16:30-19:30

Anna Jurewicz – pracowała jako trener w sporcie wyczynowym, uczyła języka polskiego. Teraz uczy dorosłych i prowadzi Centrum Doskonalenia Nauczycieli RAZEM LEPIEJ. Pełniła funkcję redaktor naczelnej czasopisma oświatowego „45 Minut” oraz dyrektorki Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu. Nauczycielka Dramy. Współpracowała z ORE, FRDL, FIO, CEO. Jest Certyfikowanym Mistrzem Praktykiem NLP Polskiego Instytutu NLP w Warszawie, Akredytacja Europejskiego Stowarzyszenia NLPt., Certyfikowanym trenerem FRIS. Absolwentka studiów podyplomowych Coaching, absolwentka kursu coachingowego przygotowującego do certyfikacji ICC – International Values Consultant (certyfikat Values Team&Lambent Coaching UK), Certyfikowany trener FRIS – style myślenia, style działania, certyfikowany konsultant Mindsonar.

Uważa, że zmiany w polskiej edukacji można wprowadzić oddolnie. Dlatego wspiera liderów w rozwoju.  Entuzjastka turkusowych organizacji. W każdą środę nadaje videobloga „LidErka. Pierwsza pomoc dla liderów”

Prowadzi autorskie kursy coachingowe oraz trenerskie. Regeneruje siły praktykując jogę i pozytywne myślenie

 

O SZKOLENIU

Coaching to forma rozwoju opierająca się na założeniu, że każdy ma wystarczające zasoby, aby rozwiązać pojawiający się problem. W jakim stopniu podstawowa umiejętność coacha czyli sztuka zadawania pytań może być przydatna w pracy nauczyciela. Z jakich doświadczeń coachingu warto korzystać, by wspierać uczniów w rozwoju, by lepiej współpracować z rodzicami, by tworzyć lepszy zespół jako rada pedagogiczna? Na te pytania znajdziecie odpowiedź podczas warsztatu.

Cel główny

Poznanie podstawowych założeń coachingu. Określenie możliwości wykorzystania elementów coachingu w pracy nauczyciela

Cele szczegółowe

Uczestnicy:

·         Opiszą różnice pomiędzy coachingiem, tutoringiem, mentoringiem i innymi formami wspierania ucznia w rozwoju.

·         Opiszą zasady coachingu.

·         Określą na czym polega mapa świata.

·         Wymienią etapy uczenia się.

·         Odróżnią pytania zamknięte od otwartych i uzasadnią celowość stosowania jednych i drugich.

·         Zastosują model GROW jako podstawowy model coachingowy.

·         Określą możliwości wykorzystania elementów coachingu w swojej pracy z uczniami, z rodzicami i wewnątrz zespołu.

 

[Szkolenie stacjonarne]

I. Coaching dla nauczyciela -25.10.2023, 16:30-19:30

II. Wypalenie zawodowe -27.11.2023, 16:30-19:30]

 

 

Komentarze